Etapy edukacji

PRZEDSZKOLE

Od 1 września 2016 roku w szkole zostały utworzone dwa kolejne oddziały przedszkolne. Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi od godz. 6.45 do godz.17.00, w tym trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek, przygotowywane w szkolnej kuchni przez Panie kucharki. W przedszkolu są wyodrębnione trzy grupy:

  • grupa dzieci 3-4 letnich,
  • grupa dzieci 5-6 letnich,
  • grupa 5-6 letnich (5-godzinna).

Przedszkole realizuje podstawę programową i  w pełni przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.

I ETAP EDUKACYJNY

Wychowanie przedszkolne - klasy 0
Edukacja wczesnoszkolna klasy I - III

Zajęcia dla dzieci z oddziałów 0 - odbywają się w godz. 8.00-13.00.
Pracujemy nowoczesnymi metodami stymulującymi rozwój osobowości każdego dziecka .
Dzieci są objęte opieką logopedyczną i psychologiczną. Szkolimy w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Uczniowie klas młodszych biorą udział w cyklicznych imprezach okolicznościowych, konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

II ETAP EDUKACYJNY
Klasy IV do VIII.
Kontynuacja nauki języków obcych, zajęcia informatyczne w nowoczesnej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. Lekcje odbywają się w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. 

Zajęcia uzupełniające:
Dydaktyczno – wyrównawcze, socjoterapeutyczne, dla dyslektyków metodą Dennisona przygotowujące do testów kompetencji na koniec szkoły podstawowej konsultacje z j. polskiego i matematyki - pogotowie uczniowskie 
- Szkolny Klub Profilaktyki
- Punkt Interwencji Szkolnej

 

Szkoła prowadzi zajęcia z religii grekokatolickiej w języku ukraińskim. Ksiądz Roman Narytnyk zaprasza serdecznie do udziału wszystkich zainteresowanych.

Koła zainteresowań - zapraszamy do zakładki zajecia pozalekcyjne.
Uczniowie biorą udział w licznych zawodach i rozgrywkach sportowych na szczeblu miejskim i województwa, w których zajmują czołowe miejsca.

Cykliczne imprezy:
apele z okazji 11 XI i 3 V,
Jasełka, Dzień Patrona,
Orkiestra Świątecznej Pomocy,
konkursy: piosenki angielskiej,
recytatorskie, plastyczne,
rozgrywki sportowe.