Logopeda

Opublikowano: 2023-11-20 16:01

Dzień dobry, nazywam się Joanna Kościelna jestem logopedą i neurologopedą. W swojej pracy zajmuję się przede wszystkim pracą z dyslaliami czyli zaburzeniami artykulacyjnymi. Ćwiczenia językowe łączę z terapią ręki a dokładnie z motoryką małą. Ośrodek mowy w mózgu znajduje się w pobliżu tego, który odpowiada za poruszanie dłońmi. To sprawia, że podczas wykonywania precyzyjnych ruchów palcami, dochodzi do angażowania struktur mózgowych, znajdujących się w pobliżu tych odpowiadających za rozwój mowy.

Praca logopedy w szkole jest istotnym elementem wsparcia uczniów z różnymi trudnościami w zakresie mowy i komunikacji. Oto kilka kluczowych aspektów pracy logopedy w szkolnym środowisku:

 1. Diagnoza i ocena:

  • Logopeda w szkole przeprowadza diagnozę uczniów w zakresie mowy i komunikacji.

  • Ocena obejmuje identyfikację ewentualnych trudności, zarówno rozwojowych, jak i zaburzeń mowy.

 2. Indywidualna terapia logopedyczna:

  • Opracowywanie i realizacja programów terapeutycznych dla uczniów z diagnozowanymi trudnościami.

  • Praca z uczniami indywidualnie lub w małych grupach w celu poprawy umiejętności komunikacyjnych.

 3. Współpraca z nauczycielami:

  • Współpraca z nauczycielami w celu zidentyfikowania uczniów wymagających wsparcia logopedycznego.

  • Dostarczanie nauczycielom wskazówek dotyczących skutecznych strategii wspierania rozwoju mowy u uczniów.

 4. Konsultacje z rodzicami:

  • Informowanie rodziców o postępach uczniów w terapii logopedycznej.

  • Dostarczanie rodzicom wskazówek dotyczących działań wspierających rozwój mowy w domu.

 5. Współpraca z innymi specjalistami:

  • Psychologiem

  • Pedagogiem specjalnym

Zaburzenia artykulacyjne u dzieci to różnego rodzaju trudności w poprawnym wytwarzaniu dźwięków mowy. Poniżej przedstawiam kilka rodzajów zaburzeń artykulacyjnych:

 1. Dyslalia:

  • Jest to ogólny termin określający zaburzenia artykulacyjne, które mogą obejmować różne dźwięki mowy.

  • Dyslalia może być spowodowana różnymi przyczynami, takimi jak niedojrzałość narządów mowy, zaburzenia słuchu, czy też czynniki psychospołeczne.

 2. Dysglosja:

  • Jest to rodzaj zaburzenia artykulacyjnego, w którym występują błędy w artykulacji dźwięków.

  • Może dotyczyć jednego lub kilku dźwięków mowy.

 3. Rotacyzm:

  • Polega na błędnej artykulacji dźwięku "r". Może to objawiać się wymawianiem tego dźwięku jako "l" lub "w", bądź inaczej zakłócać prawidłową artykulację.

 4. Sygmatyzm:

  • Dotyczy błędnej artykulacji dźwięków "s" i "z". Może to obejmować zastępowanie tych dźwięków przez inne lub ich niewłaściwą artykulację.

 5. Lambdacyzm:

  • To zaburzenie dotyczące artykulacji dźwięku "l".

 6. Interdentalizm:

  • Polega na artykulacji dźwięków dentalizowanych (t, d, n, l, s, z) poprzez dotyk języka do zębów, co jest nieprawidłowe.

 7. Zamiana dźwięków:

  • Dziecko zamienia pewne dźwięki na inne podczas mowy, co może utrudniać zrozumienie przekazu.

 8. Zaburzenia toniczno-ruchowe:

  • Związane z zaburzeniami napięcia mięśniowego, co wpływa na kontrolę narządów mowy i prowadzi do błędów artykulacyjnych. Zaburzenia toniczno-ruchowe mogą prowadzić do trudności w precyzyjnych ruchach języka, warg i innych struktur zaangażowanych w artykulację.

Warto zaznaczyć, że każde dziecko może mieć indywidualne trudności artykulacyjne, a przyczyny mogą być różnorodne, takie jak problemy anatomiczne, fizyczne, sensoryczne czy emocjonalne. Dlatego też, w przypadku podejrzenia zaburzeń artykulacyjnych, ważne jest skonsultowanie się z logopedą, który może przeprowadzić dokładną diagnozę i zaplanować odpowiednią terapię.